གཙོ་ངོས། / ལས་འཆར།

ལས་འཆར།

སློབ་གླིང་གསར་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། གྲྭ་ཤག ། སྤྱི་ཐབ་ཁང་བཅས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཡོད་ནའང་། སློབ་གཉེར་བའི་འཚོ་བའི་ཐེབས་རྩའི་ཆེད་དུ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དང་། བཤད་གྲྭའི་སློབ་ཐོན་པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་སའི་མཚམས་ཁང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་དད་ལྡན་རྣམ་པའི་མཚམས་ཁང་སོགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་བཅས།
Show Buttons
Hide Buttons