གཙོ་ངོས། / གལ་ཆེན། / སློབ་གླིང་གསར་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་སྣང་བརྙན།

སློབ་གླིང་གསར་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་སྣང་བརྙན།
Check Also

མཁན་པོར་མངའ་གསོལ།

བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཁམས་པ་སྒར་གྱི་སྐབས་བདུན་པའི་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ་བའི་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ནི།   མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་ནས་ ༢༠༡༦ བར་གདན་ས་ཁམས་པ་སྒར་གྱི་བཤད་གྲྭ་དང་། གསེར་ཐང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་། འཕགས་ཡུལ་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་བར་དུ་འདི་ག་འཕགས་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཁམས་སྒར་འབྲུག་མཐོ་སློབ་དྷརྨ་ཀཱ་རར་གཞུང་ཆེན་ཁག་དང་དེ་འབྲེལ་རིག་གནས་བཅས་པར་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་མ་ཟད། …

Show Buttons
Hide Buttons