གཙོ་ངོས། / གཟིགས་སྐོར། / ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་འདས་མཆོད།

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་འདས་མཆོད།

ཧོར་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་ཕམ་པད་མ་དཀར་པོ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ། དེ་རིང་ཁམས་སྒར་འབྲུག་མཐོ་སློབ་དྷརྨ་ཀཱ་རའི་མཁན་སློབ་དང་། བཙུན་དགོན་དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་གི་མཁན་སློབ་མཉམ་བཞུགས་འོག་སྔ་དྲོའི་ཆར་གཞུང་ཆེན་ལྔའི་བགྲོ་གླེང་དང་། ཕྱི་དྲོའི་ཆར་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་ཚོགས་པའི་པར་བརྙན།


Check Also

མཁན་པོར་མངའ་གསོལ།

བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཁམས་པ་སྒར་གྱི་སྐབས་བདུན་པའི་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ་བའི་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ནི།   མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་ནས་ ༢༠༡༦ བར་གདན་ས་ཁམས་པ་སྒར་གྱི་བཤད་གྲྭ་དང་། གསེར་ཐང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་། འཕགས་ཡུལ་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་བར་དུ་འདི་ག་འཕགས་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཁམས་སྒར་འབྲུག་མཐོ་སློབ་དྷརྨ་ཀཱ་རར་གཞུང་ཆེན་ཁག་དང་དེ་འབྲེལ་རིག་གནས་བཅས་པར་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་མ་ཟད། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons